Available courses

1. Thông tin chung về học phần

-         Tên học phần:

§  Tiếng Việt:  HÓA HỌC HỮU CƠ 

§  Tiếng Anh: ORGANIC CHEMISTRY

-         Số tín chỉ: 03

-         Đối tượng học: Bậc đại học.

-         Các học phần tiên quyết/học trước: Hóa học đại cương

2.      Mục tiêu của học phần

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

- Về kiến thức:

+ Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản nhất về cơ sở hoá học hữu cơ, vận dụng được vào lĩnh vực chuyên môn mà sinh viên sẽ được đào tạo.

- Về kĩ năng:

+ Sinh viên áp dụng được những kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết các dạng bài tập trong chương trình.

+ Áp dụng kiến thức đã học vào các hoạt động thực tiễn có liên quan đến hoá học.

- Về đạo đức nghề nghiệp:

+ Hình thành ý thức tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên.

+ Trau dồi khả năng vận dụng kiến thức của các môn học có liên quan với nhau.

3. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm:

-            Đại cương về Hóa hữu cơ: hiệu ứng cấu trúc, phản ứng, danh pháp.

-            Hợp chất hiđrocacbon

-            Hợp chất dẫn xuất hidrocacbon

Các kiến thức đại cương này giúp cho sinh viên học tiếp các kiến thức cơ sở của hóa học khác, vận dụng sự hiểu biết này đối với việc nghiên cứu các chuyên ngành có liên quan đến hóa học.1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Dương Thị Trâm Anh.

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ.

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa cơ bản – Đại học Đông Đô.

- Địa chỉ liên hệ: Số 17 ngõ 125 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại, email: 0984.362.071     -    duongtramanh71@gmail.com

2. Thông tin chung về môn học:

- Tên môn học: Kinh tế môi trường.

     - Mã môn học:  CNMT – 18

- Số tín chỉ: 02

- Môn học : Bắt buộc.

- Các môn học tiên quyết: Sau khi học kiến thức đại cương.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 36 tiết

+ Nghe giảng lý thuyết:  22

+ Bài tập trên lớp: 04

+ Thảo luận, bài tập nhóm trên lớp: 10

- Địa chỉ khoa/ Bộ môn phụ trách: Khoa Cơ bản - Đại học Đông Đô.

 3. Mục tiêu của môn học:

     - Kiến thức: Trang bị những cơ sở lý luận để nhìn nhận, phân tích và đánh giá môi trường trong bối cảnh của cơ chế thị trường. Đánh giá những tác động (tích cực và tiêu cực) của các hoạt động phát triển (kinh tế và xã hội) đến môi trường. Tiếp cận phân tích kinh tế của những tác động tới môi trường.

- Kỹ năng: Sau khi được trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường, sinh viên sẽ luôn có ý thức trong mọi hành động, mọi nghề nghiệp của họ sau này sẽ không làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Thái độ, chuyên cần: Sinh viên chủ động tiếp thu kiến thức trên lớp, tích cực liên hệ với thực tiễn ; đảm bảo giờ học tập trên lớp trên cơ sở đó nắm vững kiến thức môn học.
1. Thông tin về người biên soạn.

- Họ và tên giảng viên: Vũ Thương.

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

- Địa chỉ liên hệ: Khoa quản trị kinh doanh - Trường đại học Đông Đô.

- Điện thoại: 0946121312   Email: crazythuong@gmail.com.

2. Thông tin chung về môn học:

- Tên môn học: Kinh tế học vĩ mô.

- Mã môn học: C2-10.

- Số tín chỉ: 2 TC.

- Môn học: bắt buộc.

- Các môn học tiên quyết: Triết học, Toán cao cấp.

- Giờ tín chỉ:

Nghe giảng lý thuyết : 50 tiết.

Làm bài tạp trên lớp:

Thảo luận nhóm: 4 tiết.

3. Mục tiêu của môn học.

- Kiến thức.

Nắm được những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế, thực chất và giói hạn của lựa chọn kinh tế thông qua đường PPF.

Nắm được các khái niệm cung cầu, sự hình thành giá cả thị trường, cơ chế vận hành của thị trường, vai trò của giá cả.

Giải thích được hành vi của người tiêu dùng trên thị trường, hiểu được bản chất và cách xây dựng đường cầu cảu cá nhân và đường cầu thị trường về hàng hóa và dịch vụ.

Nắm vững các khái niệm cơ bản về chi phí, doanh thu và lợi nhuận.

Nắm được các hình thái - hay cầu túc thị trường, hiểu được đặc điểm cầu của doanh nghiệp hoạt động trong từng thị trường.

Nắm được đặc điểm thị trường các yếu tố sản xuất, hiểu được quy luật sản phẩm biên giảm dần, trên cơ chế đó giải thích được bản chất đường cầu về các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp tối đa hóa mọi lợi nhuận.

Thái độ chuyên cần: Rèn luyện thái độ làm việc tự giác, tác phong khoa học nghiêm túc và  sáng tạo trong công việc.


Tin tức chung

Picture of admin admin
Thông báo ngày 16/04/2018
by admin admin - Monday, 16 April 2018, 4:28 PM
 

Trường đại học Đông Đô xin thông báo:

Hiện nay hệ thống đào tạo online đã triển khai hoạt động, chúng tôi sẽ cung cấp các khóa học của hệ đào tạo từ xa trên nà, các bạn sinh viên chú ý theo dõi.